محصولات جديد

دوره آموزشی الکترونیکی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان دوره آموزشی الکترونیکی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان
تاريخ افزودن: 1398-آبان-08
سازنده:

قيمت: 720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران دوره آموزشی الکترونیکی بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران
تاريخ افزودن: 1398-شهریور-06
سازنده:

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
تاريخ افزودن: 1398-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 600,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی اصول گزارش نویسی دوره آموزشی الکترونیکی اصول گزارش نویسی
تاريخ افزودن: 1398-تیر-04
سازنده:

قيمت: 640,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی نظام پیشنهادات دوره آموزشی الکترونیکی نظام پیشنهادات
تاريخ افزودن: 1398-خرداد-03
سازنده:

قيمت: 800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی رویکردهای نوین در روابط عمومی
تاريخ افزودن: 1398-فروردین-01
سازنده:

قيمت: 720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران دوره آموزشی الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات دوره آموزشی الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی
تاريخ افزودن: 1397-مهر-07
سازنده:

قيمت: 600,000 ریال
افزودن به سبد خريد