محصولات جديد

دوره آموزشی الکترونیکی مهارتهای سرپرستی دوره آموزشی الکترونیکی مهارتهای سرپرستی
تاريخ افزودن: 1396-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 440,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی ارزیابی انطباق دوره آموزشی الکترونیکی ارزیابی انطباق
تاريخ افزودن: 1396-تیر-04
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت تعارض دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت تعارض
تاريخ افزودن: 1396-تیر-04
سازنده:

قيمت: 340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مدل تعالی سازمانی   (EFQM) دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)
تاريخ افزودن: 1396-تیر-04
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای
تاريخ افزودن: 1396-تیر-04
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC) دوره آموزشی الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC)
تاريخ افزودن: 1396-خرداد-03
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001:2004 دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001:2004
تاريخ افزودن: 1396-خرداد-03
سازنده:

قيمت: 500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت دانش دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت دانش
تاريخ افزودن: 1396-خرداد-03
سازنده:

قيمت: 440,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مبارزه با پولشویی دوره آموزشی الکترونیکی مبارزه با پولشویی
تاريخ افزودن: 1395-شهریور-06
سازنده:

قيمت: 390,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت زمان دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت زمان
تاريخ افزودن: 1395-خرداد-03
سازنده:

قيمت: 500,000 ریال
افزودن به سبد خريد