محصولات جديد

دوره آموزشی الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران دوره آموزشی الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 440,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات دوره آموزشی الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات
تاريخ افزودن: 1397-بهمن-11
سازنده:

قيمت: 440,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی
تاريخ افزودن: 1397-مهر-07
سازنده:

قيمت: 340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی اصول و فنون مذاکره دوره آموزشی الکترونیکی اصول و فنون مذاکره
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 540,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 2 (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد) دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 2 (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 390,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 1 (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش) دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 1 (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)
تاريخ افزودن: 1397-تیر-04
سازنده:

قيمت: 390,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی دوره آموزشی الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی
تاريخ افزودن: 1397-تیر-04
سازنده:

قيمت: 480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی  ISO/IEC 17025 دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025
تاريخ افزودن: 1396-آبان-08
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد