"خدمات پژوهشی."

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با تشكيل گروه هاي مشاوره اي و كارشناسي آماده ارايه خدمات مشاوره‌اي بشرح زير مي‌باشد

طراحي، تغيير، تحول و آسيب شناسي، بهبود و نوآفريني در سازمانها

احصاء قيمت تمام شده خدمات
شناسايي و احصاء فرايندها(مهندسي مجدد فرايندها)"مستندسازي، اصلاح و بهبود سيستم ها و روش هاي انجام كار
طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري (شناسايي و احصاء شاخص ها و اندازه گيري و بهبود آنها)
طراحي و استقرار نظام هاي ارزيابي و مديريت عملكرد
توسعه فرهنگ و نظام تفكر استراتژيك (توسعه مبتني بر دانايي)
طراحي و استقرار نظام هاي مديريت دانش و حافظه سازماني (ايجاد سازمان هاي يادگيرنده)
كوچك سازي سازمانها و نظام مديريت واگذاري
گروه مشاورین عارضه یابی و ارتقاء بهره وری بنگاه

 

گروه بازنگري و بهبود نظام‌هاي توسعه منابع انساني در سازمانها