"خدمات مشاوره ای."

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با تشكيل گروه هاي مشاوره اي و كارشناسي آماده ارايه خدمات مشاوره‌اي بشرح زير مي‌باشد

ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001 – (IMS) – HACCP ISO IEC / 17025 – ISO 10015 -
استقرار، بازنگري و بهبود واحدهاي تحقيق و توسعه R&D
انجام پروژه هاي مرتبط با مهندسي صنايع و ابزارهاي كيفيت
استقرار نظام فرهنگ مشتري مداري و مديريت موثر خدمات
انجام پروژه های ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)
انجام پروژه بررسيهاي فني و اقتصادي پروژه‎هاي صنعتي
طراحی و اجرای پروژه های برنامه‌ريزي استراتژيك
انجام مطالعات بازاريابي و تحقيقات بازار
گروه مشاورین عارضه یابی و ارتقاء بهره وری بنگاه


به منظور حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، با توجه به تأثیرپذیری آنها از طرح هدفمندسازی یارانه ها، ستاد تحول اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعریف بسته های حمایتی مختلف از جمله طرح ارتقاء بهره وری بنگاه از طریق سامانه ارتقاء مدیریت (طرح سام) نموده است که به منظور عملیاتی سازی آن تعدادی
شرکت های پژوهشی و مشاوره ای را بعنوان پیمانکار عمومی (GC) انتخاب نموده است.
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت پروژه سام بعنوان پیمانکار عمومی برای این طرح برگزیده شده است تا با همکاری شبکه ای از مشاوران حقیقی و حقوقی طرحهای عارضه یابی و پروژه های بهبود را در واحدهای صنعتی (با اولویت رشته های تاثیرپذیر صنایع از طرح هدفمندی یارانه ها) با هدف ارتقاء بهره وری بنگاه ها به اجرا درآورد.