به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و انتشاراتی در آذر ماه سال 1391 با طی مراحل لازم (تشکیل کمیته راهبری، آموزش کارکنان، مستندسازی، استقرار سیستم، ارزیابی و ممیزینهایتاً مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای بین المللی از شرکت توف اینترسرتدر 3 زمینه زیر گردید: و همچنین مرکز آموزش نمونه در سطح ملی و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در روز جهانی استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و بعنوان مرکز آموزش نمونه در سطح ملی معرفی و موفق به دریافت لوح سپاس گردید