آموزش الکترونیکی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

440,000 

هدف از اين دوره آموزشي مجازی آشنایی فراگیران با استقرار اثربخش سيستم مديريت کيفيت بر اساس الزامات استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025:2005 و ايجاد دانش و مهارت مورد نياز در شرکت کنندگان براي انجام مميزي داخلي آزمايشگاه ها بر اساس اين استاندارد ميباشد.

توضیحات

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در راستای مدیریت کیفیت فعالیت های آزمایشگاه های انجام آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری تدوین شده و هدف از استقرار آن، اطمینان از صحت و دقت نتایج ارایه شده به مشتریان است. الزامات این استاندارد، همه فعالیت های سیستمی (مدیریتی) و فتی آزمایشگاه را شامل می شود.

مدرس دوره جناب آقای استیری

 

 • آشنایی با الزامات و نحوه مستندسازی
 • دامنه کاربرد
 • تاریخچه اتحادیه
 • اهداف
 • مزایا و منافع تایید صلاحیت
 • فرایند و ردیابی اعتباردهی
 • تاریخچه شکل گیری استاندارد
 • مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
 • مراجع و تعاریف
 • اقدامات مدیریتی
 • مدیریت و خط مشی کیفیت
 • بازنگری درخواست ها، مناقصات و قراردادها
 • قرارداد فرعی برای انجام آزمایشات
 • خرید خدمات و تدارکات
 • ارایه خدمات به مشتریان
 • کنترل آزمون ها و یا کالیبراسیون نامنطبق
 • بهبود
 • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • کنترل سوابق
 • ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت
 • الزامات فنی
 • پرسنل
 • شرایط محیطی و فضای کاری
 • انواع اتاق تمیز از نظر استاندارد
 • لی اوت و ساختمان آزمایشگاه
 • شرایط محیطی یک آزمایشگاه کالیبراسیون
 • استقرار نظام آراستگی
 • روش های آزمون و کالیبراسیون و تصدیق روش ها
 • روش صحه گذاری آزمون
 • تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
 • تقسیم بندی خطاهای اندازه گیری
 • فاصله کالیبراسیون تجهیزات
 • قابلیت ردیابی
 • استانداردهای مرجع
 • بررسی های میانی
 • حمل و نقل انبارش استانداردهای مرجع
 • جدول وزن ها و خطاهای مجاز
 • جابجایی اقلام آزمون و کالیبراسیون
 • تضمین کیفیت و گزارش دهی نتایج

مدیران فنی آزمایشگاه ها، مدیران کیفیت آزمایشگاه ها، کارشناسان کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، کارشناسان سازمان استاندارد، دانشجویان رشته های مرتبط فنی و آزمایشگاهی

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.