آموزش الکترونیکی نظام پیشنهادات ( مشارکتی )

440,000 

این دوره آموزشی مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی، تحقق اهداف سازمان و استفاده از خرد جمعی در مسیر، شرکت ها و سازمانها برنامه ریزی و تولید شده است

توضیحات

 

با توجه به اهمیت جایگاه نظام های مشارکتی در مسیر تحقق اهداف سازمان و استفاده از خرد جمعی در مسیر، شرکت ها و سازمانها با رویکرد گسترش نظام های مشارکتی در سطح سازمان جهت زمینه ساز تعالی و بهبود، این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی بصورت مجازی برنامه ریزی و تولید شده است

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای یاسر احسان

 

 

سرمایه انسانی
نظام پیشنهادها
مفهوم مشارکت و ویژگی آن
فوائد مشارکت
مدیریت مشارکتی
تاریخچه و اهمیت مشارکت
پیامدهای مشارکت
روش های مدیریت مشارکتی
مفاهیم نظام پیشنهادها
واژگان اداری نظام پیشنهادها
ضرورت نظام پیشنهادها
بهبود بهره وری
ضرورت استقرار نظام پیشنهادها در ادارات
انواع سبک های رهبری
هفت اصل اساسی بهبود کیفیت
اهداف نظام پیشنهادها
وضعیت نظام پیشنهادها در ایران
موانع بهره وری نظام پیشنهادها
مراحل اجرایی نظام پیشنهادها
شاخص های ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها
روش های افزایش کیفیت پیشنهادها

 

 

مدیران، کارشناسان و علاقه مندان

  مدت دوره آموزشی ۱۲ ساعت که معادل ۳/۵ ساعت ویدیو آموزشی می باشد