آموزش الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

490,000 

آموزش مجازی پرسنل انتظامات سازمانها و سایر مشاغل مرتبط برای ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه وظایف نگهبانی و انتظامات و مشاغل مرتبط می باشد.

توضیحات

انتظامات و امور مربوط به نگهبانی در جهت حفظ و حراست اماکن و مناطق مختلف همواره مدنظر بوده و مورد نیاز می باشد. اما انتظامات و کنترل امنیتی موسسات شرایط خاصی را طلب می نماید که علاوه بر انجام وظایف کنترل ورود و خروج کارکنان و ارباب رجوع نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی داخل و خارج از محیط موسسه نیز باید اشراف کامل داشته و به منظور پیشگیری از سایر جرائم به دقت انجام وظیفه نمایند.

 مدرس دوره الکترونیکی جناب آقای جبارپور

 • مشکلات و معضلات فیزیکی و روان شناختی انتظامات
 • انواع نگهبانی
 • وظایف انتظامات
 • تعامل نگهبان با عوامل کلانتری
 • گشت زنی و وظایف گشت انتظامات
 • مهارت ها و ویژگی های نگهبان
 • تعریف جرم
 • عناصر جرم
 • جرائم اتفاقیه محتمل در امور انتظامات
 • اقدامات ضروری حفظ صحنه جرم
 • سیستم های حفاظتی پیرامونی
 • وظایف نگهبان
 • اصول و عوامل پیشگیری از جرم
 • طرز برخورد نگهبان و الگوی رفتاری
 • تکنولوژی های جدید در شغل نگهبانی
 • انواع سیستم های حفاظت الکترونیکی
 • طرز تشکیل پرونده های مقدماتی در حوادث
 • قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با شغل نگهبانی
 • افراد مظنون و اشیاء مشکوک

 

کلیه پرسنل انتظامات سازمانها و سایر مشاغل مرتبط برای ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه وظایف نگهبانی و انتظامات و مشاغل مرتبط می باشد.

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.