آموزش الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

490,000 

از آنجایی که تعداد زیادی از مدیران، مدیران غیر مالی هستند، نیاز به آشنایی با حداقل هایی از مسائل (بخش مقررات قانونی، مفاهیم حسابداری، مفاهیم مالی) دارند. در واقع آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی به افراد کمک می کند تا در تحقق اهداف و سودآوری سازمان خود دخیل باشند.

توضیحات

 عصری را که در آن زندگی می کنیم عصر دعاوی حقوقی می گویند و کمتر خانواده و یا شخصی را می توانیم پیدا کنیم که مشکلات حقوقی نداشته باشند. بخشی از اطلاعات مالی عجین با قوانین مسائل حقوقی است و صرف اینکه مدیری با قوانین آشنایی نداشته باشد نمی تواند او را تبرئه کند زیرا جهل به قانون رافع تعهدات ما نیست. از آنجایی که تعداد زیادی از مدیران، مدیران غیر مالی هستند، نیاز به آشنایی با حداقل هایی از مسائل (بخش مقررات قانونی، مفاهیم حسابداری، مفاهیم مالی) دارند. در واقع آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی به افراد کمک می کند تا در تحقق اهداف و سودآوری سازمان خود دخیل باشند.

 مدرس دوره آموزشی جناب  آقای علی احتشام

 • مقدمه
 • کار حسابداری چیست؟
 • USER کیست؟
 • بخشی از قانون تجارت
 • چارت سازمانی شرکت
 • وظایف مجامع عمومی
 • موارد مهم در خصوص قانون مالیات های مستقیم
 • خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی
 • تشویقات مالیاتی
 • جرائم مالیاتی
 • مقایسه مالیات ها
 • ارتباط بین صورت های مالی
 • مفاهیم مدیریت مالی
 • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
 • سلیقه حسابدار
 • تجزیه و تحلیل درونی
 • طبقه بندی نسبت ها
 • خلاصه نسبت ها
 • گردش مجموع دارایی ها
 • اهرم عملیاتی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
 • روش بازگشت سرمایه
 • ارزش زمانی پول
 • وجوه اصطکاکی

 از مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف سازمان ها دعوت می شود تا با این دوره الکترونیکی با ما همراه باشند

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.