آموزش الکترونیکی مبارزه با پولشویی

390,000 

آموزش مجازی مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها با مساله مبارزه با پولشویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف ادارات، شرکت ها و دستگاه های دولتی برگزار می گردد.

توضیحات

 امروزه پدیده شوم پولشویی به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است.از این رو، کشورها و مجامع بین المللی عزم خود را جزم کرده اند تا با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. تدوین استانداردهای بین المللی، تهیه زیر ساخت های حقوقی (قوانین و مقررات مربوطه)، معرفی بهترین روش ها و رویه ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فن آوری های روز، گسترش همکاری های بین المللی و …، بیانگر اهمیتی است که کشورها و مجامع یاد شده برای این موضوع قایل هستند.

 مدرس دوره جناب آقای علی احتشام

آشنایی با موضوع پولشویی
فهرست مفاهیم پولشویی
آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی
تعریف پولشویی
شیوه های تطهیر پول
تکالیف اشخاص در خصوص پولشویی
مسئولیت مدیران
وظایف حسابداران رسمی
واقعه پولشویی
انواع پولهای نامشروع
سیر تکاملی پولشویی
راه های پولشویی
بسترهای مناسب برای تطهیر پول
اثرات پولشویی در جامعه
راه کارهای مبارزه با پولشویی
تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آثار فرهنگی پولشویی
مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

 مدیران و کارشناسان مالی شرکت ها، کارخانجات و سازمانهای اقتصادی، کارکنان موسسات مالی، اقتصادی و بانکی و دستگاه های دولتی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد