آموزش الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001:2004

500,000 

هدف كلي اين استاندارد، پشتيباني از حفاظت محيط زيست و پيشگيري از آلودگي است به طوري كه با نيازهاي اجتماعي، اقتصادي در تعامل باشد. اين استاندارد فقط الزاماتي را بيان مي دارد تا براي مقاصد گواهي كردن، ثبت كردن و يا مقاصد خوداظهاري به طور عيني براي انجام مميزي مورد استفاده قرار گيرد.

توضیحات

 استانداردهای مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که عناصر یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر را برای سازمانها فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات مدیریت ادغام شوند و سازمانها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نمایند.

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای یاسر احسان

 • چرخه PDCA
 • بحران های زیست محیطی
 • تاثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست
 • مزایا و الزامات و استقرار EMS
 • چرخه بهبود
 • نحوه تدوین استاندارد ISO 14001
 • تعاریف و اصطلاحات استاندارد
 • جنبه زیست محیطی
 • پیامد زیست محیطی
 • دلایل استقرار ISO 14001
 • مشترکات بین استاندارد ISO 14000 & 9000
 • الزامات کلی و قانونی
 • مستندات و کنترل مدارک
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • ارزیابی انطباق
 • عدم انطباق
 • خط مشی زیست محیطی
 • اهداف کلان، خرد و برنامه ها
 • منابع، وظایف، مسئولیت و اختیارات
 • آموزش، آگاهی و صلاحیت

 مدیران ارشد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کلیه علاقمندان به موضوع دوره.

 مدت دوره آموزشی 24 ساعت که معادل 6 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.