آموزش الکترونیکی مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

390,000 

هدف از برگزاری این دوره آموزشی افزایش آمادگی و ارتقای سطح دانش مدیران و سرپرستان سازمان هاست، تا بتوانند در مواقع بحرانی و حوادث نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب تصمیم درستی اتخاذ کرده و روش های صحیحی را به اجرا درآورند

توضیحات

 مدیریت بحران مجموعه ای از معیارهای پیش بینی شونده است که سازمان را به هماهنگی و کنترل و عکس العمل در مواقع اضطراری قادر می سازد. مدیریت موثر بحران به سازمان این فرصت را می دهد تا از فرصت ها بیشترین استفاده را نموده و خطرها را به کمترین میزان برسانند.

 مدرس دوره مجازی جناب آقای محمدعلی جبارپور

 • مقدمه
 • تعریف بحران
 • خطرات تاسیسات
 • معیارهای تشخیص وضعیت بحرانی
 • مدیریت موثر بحران
 • مدیریت بحران در مراحل سه گانه
 • برنامه ریزی
 • استراتژی کلی مدیریت بحران
 • کارکردها و تاثیرات اطلاعات در مرحله پیش بینی
 • انتظارات از اطلاعات
 • شاخه های ارزیابی کارکرد اطلاعات
 • موقعیت استراتژیکی کارخانه، سازمان یا …
 • راهکارهای عملی پیشگیری بحران ها
 • به کارگیری اصول پیشگیری
 • توجه و تقویت عوامل پیشگیری
 • عناوین و جرائم مرتبط
 • راه های پیشگیری و مقابله با جرائم غیر امنیتی
 • عوامل ایجاد بحران
 • اقدامات و وظایف مدیران در حفظ اسناد و اطلاعات برای مقابله با جاسوسی
 • وظایف و مسئولیت های حفاظتی کارکنان
 • حفاظت فیزیکی
 • عوامل تامین میزان آسیب پذیری یک موسسه
 • آشنایی با اصطلاحات خاص امنیتی در شرایط بحران
 • حفاظت

 مدیران و سرپرستان در سازمان ها و موسسات

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.