اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

هدف این دوره ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه وظایف نگهبانی وانتظامات ومشاغل مرتبط می باشد.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس

آشنایی مخاطبین با ضرورت مدیریت و کنترل استرس

مشاهده اطلاعات تکمیلی

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

یکی از عوامل اصلی در موفقیت فعالیت های خدماتی برقراری رابطه مناسب با ارباب رجوع است. انسان خواهان موفقیت است از آنجا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتاری وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. این دوره به فراگیران کمک می کند در پرتو ارتباط آسان و درست با دیگران، به آسایش و آرامش رسیده و بتوانند برای کسب موفقیت گام بردارند.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

نظام آراستگی محیط کار5S

ایجاد توانایی در کابران برای شناخت، ایجاد و استقرار محیطی آراسته در محل کار و زندگی

مشاهده اطلاعات تکمیلی

 

صفحه بعدی